FORRAI ISKOLATANÁCS (2019. 03. 14.) 2019.03.18.

Nemzeti ünnepünk előtt egy nappal a Forrai Metodista Gimnázium iskolatanácsi ülést tartott a Lomb utcában. A XIII. kerületi iskola tanácskozását a szuperintendens nyitotta meg az egyház éves jeligéjéhez fűzött gondolatokkal. A költségvetési beszámoló mellett a jelenlevők a felvételi eredményeket (egyes szakokon több mint 10-szeres túljelentkezés volt tapasztalható), és a félévi tanulmányi állapotot tekintették át, valamint foglalkoztak az iskola ingatlan kérdésével is. Az ülést Pásztor Zsófiai iskolalelkész zára le zsoltárral és imádsággal.

MI ÚJSÁG? - KONFI TÁBOR 2019 2019.03.16.

Csütörtök délután kezdődött Péliföldszentkereszten mintegy 70 fiatallal a 2019-es Konfi Tábor, amelynek címe: "Mi újság?", a főszervező Vadászi Dániel, aki lelkészi szolgálatra készülő másodéves teológus hallgató. A tábor céljait a szervezők így határozták meg: Az előző évek konfirmációs táboraiban nagy előrelépést tapasztaltunk a jelentkezők létszáma terén, ehhez mérten a fő szempontunk az volt, hogy ezeket az új fiatalokat megismertessük Isten kegyelmével, Krisztusban végzett megszentelő munkájával. Továbbra is az a cél lesz előttünk, hogy a 12-16 éves konfirmációs korosztálynak olyan tartalmas közösségi élményt nyújtsunk, melyben közeledni tudnak Jézushoz. Az idei témánk azonban szeretne reflektálni a korábbi évekre is, arra, hogy milyen értékrendi változásokkal jár a megtérés és megszentelődés. Azok a résztvevők, akik már évek óta járnak a Konfi Táborba éltek-e meg változásokat, tapasztalták-e Istent az életükben. A téma címe is erre vonatkozik, Mi újság: hogyan halad a hit útján az a fiatal, aki már átadta az életét Krisztusnak és milyen változásokra kell számítani annak, aki éppen a döntés előtt áll. Az alapigénket (Zsid 10,14-17) is ennek okáért választottuk, mert benne van a korábbi évek témája, a megszentelődés, megtérés, ugyanakkor magában hordozza a változást, amit a Törvény szívbe és elmébe írása jelent. Célunk tehát egyrészt a Biblia üzenetének hiteles hirdetése, hogy a fiatalok megismerjék személyes megváltójukat, másrészt pedig a vezetés és intés, ahogyan Pál is írja Titusznak: „Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben.” (Tit 2:6)

MISSZIÓS TANÁCS: ÚTON EGY KÖZÖS EGYHÁZI LÁTÁS FELÉ 2019.03.15.

A februári piliscsabai ülés után március 12-én kedden Budapesten újra tanácskozott a Missziós Tanács, amelyben egyházunk különböző missziós területeinek vezetői és felelősei vesznek részt. A tanács tagjai folytatták a 87. Évi Konferencia programjának előkészítését, különös tekintettel az április 27-i Tematikus napra, amelyen a konferencia vendége Révész Szilvia az egészséges családról és a mai kihívásokról, veszélyekről fog beszélni. A Missziós Tanács elkezdte átgondolni az évi konferenciai jelentésének tartalmát. A tanács főjelentésében különleges súlypontként többek között meg fog jelenni a fiatal felnőttek generációjának és a roma fiatalok elérésének témája is. A résztvevők hangsúlyozták, hogy érzékelhető közösségeink részéről egy közös egyházi látás iránti igény, amihez jobban tudnának a gyülekezetek csatlakozni és könnyebben épülhetnének rá a konkrét helyi célok. Fontos lenne, hogy közös jövőképünket mindenki ismerje, tudjon hozzá csatlakozni, mert ez identitást képez és kifelé is világosan kommunikálható.

KÖRZETI KONFERENCIA VOLT ÓBUDÁN 2019.03.14.

Március 3-án volt az Óbudai Körzet éves körzeti konferenciája. A gyülekezet tagjai vasárnap koradélután pizzaebédre gyűltek össze, majd az ülést vezető szuperintendens kezdte meg imádsággal a tanácskozást. A konferencia első jelentése Pásztor Zsófia lelkésztől hangzott el, aki a gyülekezethez tartozó Forrai Metodista Gimnáziumban folyó szolgálatokról is hírt adott. Rajta kívül többek között beszámoltak a Pásztor Zoltán laikus elöljáró, Schauermann Andrea gyermekmisszió felelős, Vadászi Dániel teológus hallgató és ifi vezető, és dr. Szalai András gyülekezeti munkatárs. A konferencián fontos híradás volt, hogy éppen egy újabb házicsoport alakítása van folyamatban. A körzet tagjai partnerkapcsolati munkacsoportot is választottak, amelynek tagjai: Borbíróné Balla Fruzsina, Pásztor Flóra és Szuhánszki Laura. A körzeti konferenciát követő úrvacsorai istentiszteleten bizonyságot tett Raffael István a gyülekezet gyakorlati éves munkatársa.

ITT AZ ISTEN ORSZÁGA ÉPÜL! - KÖRZETI KONFERENCIA VOLT MISKOLCON 2019.03.13.

A Miskolci Körzet tavaly elfogadott küldetésnyilatkozata ezzel a mondattal kezdődik: "Itt Isten országa épül!" Kovács Zoltán lelkész a küldetésnyilatkozat alapján emlékezett vissza az elmúlt évre, és mutatott előre a következő missziós esztendőre. A beszámolója súlyponti kérdései ezek voltak: 1. Hová hívunk? 2. Mivé formálódunk? 3. Hogy segítünk? 4. Mire bátorítunk? - A konferenciai beszélgetésben elhangzott, hogy a kistokaji gyülekezet különleges fejlődési lehetőségek előtt áll, Miskolcon pedig az idei év valóban a templomépítés ideje lehet, miután tavaly új tervet kellett készíteni. A nap során Varga Sándorné a kistokaji látogató szolgálatról számolt be, Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet laikus elöljáró a körzet életéről tartott képes beszámolót, Csernák Andrásné a körzeti gyermekszolgálatokat mutatta be, Erdei-Nagy László pedig a zsolcai cigánymisszióról beszélt.

TECHNIKAI SZÁM: 0073 2019.03.12.
ÖRVENDJ NÉPEM, VÍGADJ NÉPEM! 2019.03.10.
TEMATIKUS NAP A GAZDAGSÁGRÓL ÉS SZEGÉNYSÉGRŐL 2019.03.09.

A szombati napon tematikus nappal folytatódik a püspöki kerület végrehajtó bizottságának ülése. A centrálkonferenciának erre a napjára a tizenhat országból külön meghívott vendégek érkeztek. A magyar delegációt Keliger Tibor egészíti ki, aki a tegnap esti ünnepi istentiszteleten a tavaly elindított új metodista középiskola, a Schola Europa áldásairól és missziós lehetőségeiről számolt be. A tematikus nap moderátora Wilfried Nausner, az albán és macedón misszió szuperintendense. A témában való elmélyülést bibliatanulmányok segítik, melyek közül az elsőt Stefan Zürcher svájci szuperintendens vezette. Az általa kiválasztott igeszakasz a Gazdag ifjú története (Márk 10,17-31), amelyben az anyagi gazdagságra törekvés helyett az Istenben való áldásokra mutatott rá, melyhez megüresített kezek szükségesek. Ez a bibliai shalom jelentése is: "eléggel rendelkezem", ahelyett, hogy mindig egy anyagias többre vágyás határozzon meg. A bibliatanulmány gondolatait és kérdéseit a különböző országokból vegyesen összeállított kiscsoportokban dolgozták fel a jelenlevők.

PÜSPÖKI KERÜLETI ÜLÉS MACEDÓNIÁBAN 2019.03.07.

Tegnap kezdődött a közép- és dél-európai metodista püspöki kerület éves ülése Macedóniában. A centrálkonferencia végrehajtó bizottságában mintegy 15 ország delegáltjai képviseltetik magukat. A lelkészi és laikus küldöttek a püspöki kerület aktuális kérdéseiről egyeztetnek, beszámolókat hallgatnak meg, illetve az egész kerületet érintő döntéseket hoznak. Csütörtök délután a konferenciát különböző felekezetek vezetői köszöntötték, a római katolikus egyház, az ortodox felekezet, a zsidó hitközségek és az iszlám közösségek részéről. A vendégeket dr. Patrick Streiff köszöntötte. Hazánkat Schauermann Henrik laikus küldött és dr. Khaled A. László szuperintendens képviselik.

KIÁLLÍTÁS NYÍLT KAPOSVÁRON HAMVAZÓSZERDÁN 2019.03.06.

"Csodát virágzik a jelen" címmel nyílt kiállítás hamvazószerdán Ékes Edit akvarelljeiből a Kaposvári Metodista Gyülekezetben, ahol ezzel a különleges eseménnyel kezdték meg az elcsendesedés, Isten szavára figyelés böjti idejét. A kiállítást Lőrincz Sándor újságíró, író nyitotta meg, a jelenlevő vendégeket Vigh Bence kaposvári metodista lelkész köszöntötte. A kiállításmegnyitón a Bodrogi Zeneiskola növendékei is felléptek.

"Megújulás és bűnbocsánat!
Üde sarjat hajt a kiszáradt,
kopár fa, gyümölcshozó ágat!
Halál helyén élet terem.

Előttünk jársz! Te vagy az Élet!
A tegnap is hirdeti fényed,
de ha mi ma követünk téged,
csodát virágzik a jelen!"
(Túrmezei Erzsébet)

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid! (Péld 16,3)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

9. Konfi Tábor
Péliföldszentkereszt, 2019. március 14-17.87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.